Inbjudan till Årsmöte

Välkomna till Svenska Hobie Cat Förbundets årsmöte 2015 Fredagen den 13 Mars klockan 18.30. Årsmötet genomförs förslagsvis i Hobiecat butiken på Augustendalsvägen 12A i Nacka Strand.

Beroende på antal anmälda kan mötet ändra lokal. Därför önskar vi att ni anmäler ert deltagande senast den 9 mars, så vi kan meddela ev förändringar. ”

Årsmötet

Årsmöteshändlingar delas ut vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 9 mars som e-post till malebe@live.se

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 7. Kassörens och revisorernas berättelser
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2014
 9. Val av styrelse för 2015
 10. Val av valberedning
 11. Budget för 2015
 12. Fastställande av medlemsavgiften för 2015
 13. Motioner
 14. Övriga frågor
 15. Avslutning

Väl mött

Styrelsen

Vänligen betala in medlemsavgiften för 2015 på SHCFs postgiro 52 25 68-5.

Glöm inte att ange ditt namn och din e-postadress vid inbetalningen och klicka på länken för att fylla i medlemsuppgifter.Till medlemsregisteret. Årsavgiften för 2015 är 200 kr per person. Är du under 16 år eller studerande betalar du endast 100 kr för individuellt medlemskap.