Inbjudan till Årsmöte

 

Välkomna till Svenska Hobie Cat Förbundets årsmöte 2016 fredagen den 8 april klockan 18.30. Årsmötet genomförs förslagsvis i Hobiecat butiken på Augustendalsvägen 12A i Nacka Strand.

Beroende på antal anmälda kan mötet ändra lokal. Därför önskar vi att ni anmäler ert deltagande senast den 31 mars, så vi kan meddela ev förändringar. ”

Årsmötet

Årsmöteshändlingar delas ut vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 31 mars som e-post till malebe@live.se

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 7. Kassörens och revisorernas berättelser
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 201
 9. Val av styrelse för 2016
 10. Val av valberedning
 11. Budget för 2016
 12. Fastställande av medlemsavgiften för 2016
 13. Motioner
 14. Övriga frågor
 15. Avslutning

Väl mött

Styrelsen

Vänligen betala in medlemsavgiften för 2016 på SHCFs postgiro 52 25 68-5.

Glöm inte att ange ditt namn och din e-postadress vid inbetalningen och klicka på länken för att fylla i medlemsuppgifter.Till medlemsregisteret. Årsavgiften för 2015 är 200 kr per person. Är du under 16 år eller studerande betalar du endast 100 kr för individuellt medlemskap.