Inbjudan till Årsmöte 2017

Välkomna till Svenska Hobie Cat Förbundets årsmöte 2017 fredagen den 24 mars klockan 18.30. Årsmötet genomförs förslagsvis hos Pia på Ellensvik 1, nedanför Hotel J.
Beroende på antal anmälda kan mötet ändra lokal. Därför önskar vi att ni anmäler ert deltagande senast den 20 mars, så vi kan meddela ev förändringar. ”
Årsmötet
Årsmöteshändlingar delas ut vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 17 mars som e-post till robertkyrkeby@gmail.com
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Godkännande av dagordningen
6. Godkännande av verksamhetsberättelsen
7. Kassörens och revisorernas berättelser
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2016
9. Val av styrelse för 2017
10. Val av valberedning
11. Budget för 2017
12. Fastställande av medlemsavgiften för 2017
13. Motioner
14. Övriga frågor
15. Avslutning
Väl mött
Styrelsen
Vänligen betala in medlemsavgiften för 2017 på SHCFs postgiro 52 25 68-5.
Glöm inte att ange ditt namn och din e-postadress vid inbetalningen och klicka på länken för att fylla i medlemsuppgifter.Till medlemsregisteret. Årsavgiften för 2015 är 200 kr per person. Är du under 16 år eller studerande betalar du endast 100 kr för individuellt medlemskap.